ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 59339Drukuj informację Ogłoszenie numer: 59339

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent administracyjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział administracji

Data udostępnienia: 2020-01-08

Ogłoszono dnia: 2020-01-08 przez

Termin składania dokumentów: 2020-01-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 59339

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
wykształcenie:  średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy:  brak
 
pozostałe wymagania niezbędne:
 
 • samodzielność, komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b. Wymagania dodatkowe:
wykształcenie:   brak
 
doświadczenie zawodowe/staż pracy:  brak

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie i ewidencja pism przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie sekretariatu w celu wsparcia bieżącej pracy Wojewódzkiego Inspektora i pracowników inspektoratu,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie i ewidencja informacji niejawnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 
- praca biurowa w systemie jednozmianowym  od poniedziałku do piątku,
- praca przy komputerze pow. 4 godz. dziennie,
- zagrożenie korupcją,
- stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
- stres związany z obsługą klienta,
- praca przy wykorzystaniu standardowych urządzeń biurowych.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 
            Inne: ------

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys/cv i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-20 00:00:00
b. Sposób:
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze,
ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- list motywacyjny, oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane i zawierać aktualną datę,
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem,
- metody i techniki naboru: weryfikacja ofert pod względem formalnym, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- oferty osób niezakwalifikowanych, nieodebrane przez te osoby, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 325 30 62, 325 39 54.
 
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony