ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Karta zgłoszenia skargi, wniosku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 14:52:15 przez Tomasz Szular

Karta zgłoszenia skargi, wniosku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2023.775), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2020.344):
 
 • Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344):
 • Każdemu służy zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych (art. 221 § 1 k.p.a.).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwy organ albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).
 • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem (art. 225 § 1 k.p.a.)
 • Skargi i wnioski mogą być kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych z/s w Zielonej Górze, ul. Bohaterów  Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15 w jednej następujących form:
 1. Pisemnie na adres : Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych  w Zielonej Górze, ul. Bohaterów  Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, 
 2. pocztą elektroniczną : ,
 3. e-puapem: /wijhars_zgora/skrytka,
 4. ustnie lub telefonicznie (zgłoszone bezpośrednio pracownikowi do protokołu) : tel. 68 325 30 62.
 
Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi lub wnioski niezawierające wyżej wymienionych danych pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Skargi i wnioski wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania skargi lub wniosku.
 
W sprawie skarg i wniosków Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze przyjmuje osobiście w każdy poniedziałek  w godzinach 13:00-16:00.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony